Algemene leveringsvoorwaarden Wolk

De woorden en uitdrukkingen die in deze algemene leveringsvoorwaarden met een hoofdletter zijn geschreven hebben de daaraan hieronder toegekende betekenis:

 • Gebruiksaanwijzing: de gebruiksaanwijzing die samen met de Producten aan Koper wordt verstrekt.
 • Intellectuele Eigendomsrechten: alle op grond van Nederlandse, Europese en/of buitenlandse wet- en regelgeving en/of internationale verdragen geldende intellectuele eigendomsrechten, daaronder begrepen (rechten op) octrooien en octrooiaanvragen, al dan niet gedeponeerde merken en merkaanvragen, auteursrechten, databankrechten, domeinnamen en andere vergelijkbare rechten op knowhow, en overige intellectuele eigendomsrechten.
 • Koper: de partij aan wie Verkoper de Producten via de Website heeft verkocht.
 • Overeenkomst: de koopovereenkomst tussen Partijen die tot stand is gekomen via de Website.
 • Partijen: Verkoper en Koper.
 • Producten: de Wolk producten die Koper via de Website van Verkoper heeft gekocht.
 • Verkoper: Wolk B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Den Haag, kantoorhoudend aan de Prinses Beatrixlaan 582 te (2595 BM) Den Haag, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 58151362, tevens de gebruiker van deze algemene leveringsvoorwaarden.
 • Website: http://www.wolkairbag.com/.


Artikel 1 Totstandkoming overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door de acceptatie van Koper van het aanbod van Verkoper op de Website.
 2. Koper heeft uiterlijk ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst de toepassing van deze algemene leveringsvoorwaarden geaccepteerd en een kopie ervan kunnen downloaden. Daarmee zijn deze algemene leveringsvoorwaarden integraal onderdeel van deze Overeenkomst.

Artikel 2 Betaling & Levering

 1. De webshop ondersteunt de volgende betalingsmethodes:
  iDEAL en CreditCard (Mastercard, Maestro, VISA, AmericanExpress, VPAY, Cartes Bancaires en CartaSi).
 2. Levering van de Producten wordt beoogd plaats te vinden binnen 5 werkdagen na de bestelling door de Koper via de Website indien voorradig. Dit geldt expliciet als een inspanningsverplichting voor Verkoper.
 3. Levering, en daarmee de risico- en eigendomsoverdracht, vindt plaats bij de ontvangst van de Producten op het adres dat Koper op de Website heeft aangegeven, tenzij Partijen een andere plaats van aflevering uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 Garanties

 1. Verkoper garandeert enkel dat de Producten ten tijde van de levering in overeenstemming zijn met de volgende specificaties (“Garantie”):
  • Weegt circa 450g (gewicht verschilt per maat);
  • Gaat automatisch aan;
  • Heeft een oplaadbare batterij die enkele dagen meegaat op 1 lading;
  • Blaast 1 of 2 airbags op bij een gedetecteerde val;
  • Is deugdelijk verpakt;
  • Is CE gecertificeerd.
 2. De Garantie is geldig voor een periode van 1 jaar (12 maanden) vanaf de levering van het Product aan de Koper. Gedurende deze periode zal Verkoper voor zijn rekening alle gebreken onder de Garantie herstellen voor zover zij te wijten zijn aan materiële, constructie- of ontwerpfouten.
 3. Onder verwijzing naar de uitgebreide waarschuwingen ter zake van (het gebruik van) de Producten in de Gebruiksaanwijzing, is Koper zich ervan bewust dat:
  • personenschade niet te allen tijde kan worden voorkomen door het gebruik van de Producten;
  • voorzichtigheid blijft geboden;
  • de Producten niet tegen elke mogelijke val bescherming bieden en in alle gevallen (ernstig) letsel kunnen voorkomen;
  • de Producten bewegingssensoren bevatten om een val te herkennen. Bij plotselinge neerwaartse bewegingen (niet zijnde een val) kunnen de Producten onbedoeld geactiveerd worden. De Producten zijn daardoor niet geschikt om te dragen bij activiteiten met intensieve bewegingen, zoals bijvoorbeeld springen of hardlopen; enhij/zij het Product uiterlijk binnen 3 jaar na ingebruikname door Verkoper dient te laten controleren.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

 1. Tenzij anders volgt uit dwingend recht is Verkoper jegens Koper uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die het rechtstreekse gevolg is van de non-conformiteit van de Producten. De Producten zijn alleen dan non-conform indien zij – specifiek met het oog op de Overeenkomst en de bij de Producten verstrekte Gebruiksaanwijzing – niet de eigenschappen bezit die Koper daarvan redelijkerwijs mocht verwachten.

Artikel 5 Koop op afstand

 1. Koper heeft het recht om deze koopovereenkomst te ontbinden binnen 14 dagen nadat Koper de Producten heeft ontvangen middels een e-mail aan klantenservice@wolkairbag.com.
 2. Indien Koper gebruik maakt van voornoemd ontbindingsrecht, zal Koper ervoor zorgdragen dat Verkoper de Producten binnen 7 dagen na het in artikel 5(1) bedoelde bericht heeft ontvangen. Koper draagt de kosten verbonden aan de (terug)levering van de Producten aan Verkoper.
 3. Na ontvangst door Verkoper van de Producten zal Verkoper de koopprijs aan Koper retourneren met gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als door Koper is gebruikt voor de koop van de Producten.

Artikel 6 Intellectueel eigendom

 1. Verkoper is en blijft exclusief rechthebbende op alle op de Producten rustende en/of daarmee samenhangende intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 7 Rechts- en forumkeuze

 1. Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle eventuele rechtsgeschillen, die uit de Overeenkomst voortvloeien of daarmee samenhangen, worden onderworpen aan de uitspraak van de ter zake bevoegde rechter te Den Haag.

Artikel 8 Klachtenregeling

 1. Als u een klacht heeft over de uitvoering van deze overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar klantenservice@wolkairbag.com. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen 5 dagen nadat we uw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt u binnen 5 dagen een bevestiging van uw klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten.

Artikel 9 Slotbepalingen

 1. Geen aanpassing van, wijziging van of toevoeging aan de Overeenkomst zal bindend zijn tussen Partijen, tenzij deze schriftelijk is vastgelegd en ondertekend door alle Partijen bij de Overeenkomst.
 2. Tenzij expliciet vermeld in de Overeenkomst doen Partijen afstand van hun recht om deze koopovereenkomst te (doen) ontbinden en/of te (doen) vernietigen.